Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów
MZS nr 4 w Gorlicach

Zgodnie z art. 14 i art. 7 ust.3 RODO informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Miejski Zespół Szkół nr 4 w Gorlicach im.
Bohaterów Westerplatte, 38-300 Gorlice ul. Krasińskiego 9, mail: mzs4gorlice4@wp.pl,
reprezentowanym w tym zakresie przez dyrektora Aleksandra Kumorkiewicza mail:
kumorkiewicz@gmail.com
2) W celu realizacji swoich praw wynikających z RODO można kontaktować się z
inspektorem ochrony danych – p. Katarzyną Walczy za pośrednictwem adresu e-mail:
walczy@um.gorlice.pl lub telefonicznie pod numerem: 18 35 51 228
3) Dane osobowe Pana/Pani/dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c
ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych,
określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz.
2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i
wychowawczych w placówce.
4) Kategorie zbieranych danych osobowych:
– nazwiska i imion ucznia
– nazwisk i imion rodziców /prawnych opiekunów/
– daty i miejsca urodzenia
– adresu zamieszkania
– adresu zamieszkania rodziców /prawnych opiekunów/
– adresu korespondencyjnego
– adresu korespondencyjnego / rodziców /prawnych opiekunów/
– nr telefonu rodziców
– nr PESEL ucznia
– wizerunku
– informacji związanych z organizacją i prowadzeniem pomocy psychologicznopedagogicznej
Źródło pochodzenia danych: od rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
5) Dostęp do przekazanych danych osobowych mają osoby działające z upoważnienia
administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych
danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich z Miejskim Zespołem
Szkół nr 4
w Gorlicach.
Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w celach archiwalnych.
6) Pana/Pani/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum
w Przemyślu – do 50 lat.
7) Ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz ich
sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu,
8) Ma Pan/i prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie z tym, że
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – to jest Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie
danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;
10) Podanie (przez Pana/Panią) danych osobowych dziecka jest warunkiem ustawowym a
konsekwencją niepodania tych danych będzie uniemożliwienie prowadzenia
dokumentacji szkolnej określonej przepisami prawa.
11) Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.
12) Dane osobowe mogą być udostępnione innym organom i podmiotem wyłącznie w
granicach określonych przepisami prawa.
13) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
ani organizacji międzynarodowej